Muhasebe Modülü

LIKOM LIKOM
 

LikomXL Muhasebe Modülü

Likom PrestoXL Genel Muhasebe Yazılımı ile firma faaliyetleri ile eşzamanlı olarak muhasebe kayıtları gerçekleştirilebilir. Firmanın belli bir anda ya da dönem sonlarındaki yasal durumu objektif ve yasalara uygun olarak izlenebilir. Yasal yükümlülükler zamanında ve doğru olarak yerine getirilir. Likom PrestoXL modüllerinde girilen işlemlerin yevmiye hareketlerinin anlık veya toplu olarak oluşturulmasıyla veri bütünlüğü ve zaman tasarrufu sağlanır. Likom PrestoXL Genel Muhasebe Yazılımı uluslararası genel kabul görmüş Muhasebe Standartlarına (GAAP), Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine (UFRS) ve Türk Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak çalışmaktadır.

Hesap Planları ve Mali Tablolar birden fazla dilde ve döviz ile takip edilebilir. Standart Mali Tabloların yanı sıra istenilen formül ve tasarımda Mali Tablolar kullanıcı tarafından hazırlanabilir. Yevmiye Fişleri Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış ve Kapanış fişleri olarak sınıflandırılabilir. Yansıtma ve Bakiye Kapatma şablonları ile Yevmiye fişleri otomatik oluşturulabilir. Esnek Raporlama yeteneği ile tüm mali raporlar istenilen formatta kullanıcı tarafından hazırlanıp analiz edilebilir.

Likom PrestoXL Muhasebe Modülü Yetenekleri ve Sağladığı Faydalar

Muhasebe Hesap Planı, kullanıcının isteğine bağlı olarak Likom PrestoXL programı ile birlikte tanımlanmış olarak gelir. Kullanıcı istediğinde bu hesap kartlarına alt hesap kartları açarak kendi sistemine uygun hale getirebilir.

Yevmiye fişleri doğrudan ve entegrasyon ile diğer fonksiyonel modüllerden oluşturulabilir. Mahsup, tediye, tahsil, düzeltme, açılış ve kapanış fişi olmak üzere 6 çeşitten oluşur.  Numaralandırma işlemleri otomatik veya manuel yapılabilir.

Stokların, Sabit Kıymetlerin ve Muhasebe hesaplarının (Yevmiye hareketlerinin) düzeltmeleri ve Mali Tabloların enflasyonun etkisinden arındırılarak gerçek durumunu ifade eder hale gelmeleri kolaylıkla yapılır.

Toplu olarak fiş muhasebeleştirme yapabilmek için Muhasebe modülü altında Toplu Muhasebe menüsü ile işlemler toplu veya anlık yapılabilir.

Mizan değerlerinin raporlanabilmesi; Aylık Bilanço, Ayrıntılı Bilanço, Özet Bilanço, Kar-Zarar Raporları, Fon Akış Tablosu, Nakit Akım Değerleri, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Raporları, Satış Maliyetleri

Mizan, gelir tablosu, bilanço ve diğer mali tabloları istediğiniz şekilde tanımlama, bu tanımlara göre çalıştırma ve bunları alındığı tarihte belge olarak kaydetme imkânı sağlar.

Toplu bakiye kapatma, yansıtma ve fişler arasında aktarma yapılması,

Belge dövizi ve hesap dövizi cinsinden hesap dökümlerini alabilme,

Bir firmadan diğerine yevmiye fişlerinin otomatik aktarımının yapılması,

Kur farkı işlemleri ile belirtilen tarih aralığında otomatik kur farkı kaydı oluşturulabilir.

Maliyet Muhasebesi: PrestoXL’de, hammadde, yarı mamül, mamül veya hizmetlerin birim maliyetlerini hesaplayarak  işletme faaliyetlerinin planlanmasında gerekli maliyet bilgilerini sağlayarak işletme yönetiminin alacağı kararlara yardımcı olmak amacıyla maliyet muhasebesi çalışmaları yapılmaktadır.

Enflasyon Muhasebesi: Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyon oranlarına göre düzeltilmesi için yapılan muhasebe işlemlerini uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Muhasebede kayıtlı olan varlık ve kaynakların fiyat değişmelerinden nasıl etkilendiklerini gösteren ve bununla ilgili önlemler alınarak kayıtların gerçeğe uygun bir şekilde getirilmesini sağlayıp raporlar aracılığı ile takip edilir.

TFRS; Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda tespit edilen firmaların hem finans hem de muhasebeye ilişkin mali tablolarını nasıl global ölçülere uygun hale getireceklerine dair kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda Likom PrestoXL, TFRS muhasebeleştirme ilkelerini desteklemektedir; mali tabloların konsolide bir şekilde sunulabilmesi, Bütçe planlamasının yapılması ve takibi, Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin takibi ve raporlanması

TUIK e-VT Uygulaması (Elektronik Veri Transferi); TÜİK sisteminin uygun formatlarda gönderilmek üzere eklendiği, güncellendiği anket formlarının yer aldığı ekranlara da sahip olabilirsiniz. Sistem üzerinde ilgili ekranlara veri girişi yapılarak, Likom PrestoXL TÜİK e-VT web servisleri ile iletişime geçerek cevapları TÜİK sistemine iletecektir.

E-Beyanname; e-Beyanname, mükellef veya vergi sorumlularının kâğıt ortamında Vergi Dairelerine bildirdikleri beyannamelerin internet ortamındaki karşılığıdır. PrestoXL e-Beyanname yazılımı aracılığıyla vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde oluşturulmuş, bilgisayar ortamında saklanabilen ve PrestoXL e-Beyanname yazılımı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine yüklenebilen elektronik paket dosyalarıdır.

Avantajları;

  • e-Beyanname yazılımındaki tüm tutar alanlarına Formül tanımı yapılabilir ve bu tanımlara göre tutar alanları otomatik olarak hesaplanıp doldurulabilir. Böylece her vergi döneminde tutar alanlarını manuel olarak yazmak yerine formülden hesaplanabilir.
  • “Beyannameden Kopyala” özelliğiyle önceki vergi dönemlerinde oluşturulmuş e-Beyannameler yeni oluşacak veya kayıtlı bir beyannamenin üzerine formül tanımları ve güncel formül değerleriyle birlikte kopyalanarak yüklenebilir.
 
  • PrestoXL e-Beyanname Yazılımıyla hazırlanan e-Beyanname paket dosyaları elektronik ortamda saklanabilir.


İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki çözümlerden oluşur. Hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlayıp, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırır. Likom PrestoXL Genel Muhasebe Yazılımı ile birden fazla firma ve şubeye ait tüm Yevmiye hareketlerinin çift taraflı konsolidasyonu sağlanarak konsolide Mali Tablolar kolaylıkla oluşturulur ve analiz edilir.

Muhasebe Modülü Yazılımı hakkında
daha fazla bilgi almak için bize ulaşın!